Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

6-latek idzie do szkoły

Krok po kroku

 Planowane zmiany w systemie edukacji wejdą – krok po kroku, rok po roku – począwszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdrażania reformy szkoła podstawowa będzie pełniła funkcję punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym nie korzystających z edukacji przedszkolnej.
W roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011 pięciolatki będą miały prawo do edukacji przedszkolnej. Od roku 2011/2012 wszystkie pięciolatki będą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2003, 2004 i 2005 będą mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szkoły jak sześcio- czy jako siedmiolatek.

Rok po roku

Wprowadzanie obniżonego wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego jest rozłożone na 3 lata szkolne (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012). Rodzice dzieci urodzonych w 2003, 2004 i 2005 roku mają prawo, nie obowiązek, wysyłania swoich dzieci do szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły w tym okresie jest posiadanie przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych a także wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
Dyrektor szkoły podstawowej odpowiada za ewidencję wszystkich dzieci w obwodzie szkoły podlegających obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu. W projektowanym stanie prawnym zadaniem dyrektora szkoły jest zaproponowanie rodzicom istniejących w rejonie oraz jego okolicach miejsc i możliwości korzystania z edukacji przedszkolnej, oraz doradzanie, czy konkretne dziecko będzie się dobrze czuło, gdy rozpocznie edukację szkolną w aktualnych warunkach jego szkoły. Dyrektorzy mają trzy lata na dostosowanie szkoły do potrzeb najmłodszych uczniów, tak aby była ona przyjazna i bezpieczna. Powinni również na bieżąco oceniać stan przygotowań szkoły pod względem wyposażenia i aranżacji przestrzeni na potrzeby najmłodszych uczniów i informować o tym zainteresowanych rodziców. Rodzice natomiast przez te trzy lata mają prawo wyboru, czy do szkoły posłać swoje dziecko w wieku sześciu czy raczej siedmiu lat.

Diagnoza gotowości do nauki

W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego będą przeprowadzać diagnozę gotowości do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

  • rodzicom, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,
  • nauczycielom przedszkola przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole w okresie od stycznia do maja,
  • pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej z jakiegoś rodzaju specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

Zapewnienie uczniom lepszych szans edukacyjnych

Jednym z zadań wychowania przedszkolnego jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci tak, aby je dobrze przygotować do szkoły. Bywa jednak, że to nie wystarcza. Dlatego nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej mają obowiązek systematycznego analizowania postępów swych uczniów. Jeżeli okaże się, że któryś z nich ma nadmierne trudności w wykonaniu tego, z czym radzą sobie rówieśnicy, trzeba przeprowadzić nauczycielskie rozpoznanie przyczyn czyli diagnozę pedagogiczną. Następnie zaplanować i zorganizować zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla tych uczniów.

Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty do 2014 roku

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 9 lutego 2012 r. nowelizację ustawy o systemie oświaty. Ustawa przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.

O dwa lata ustawa przedłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice.

Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami.

Zgodnie z ustawą, w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję.

Przesunięcie terminu wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich pozwoli samorządom i szkołom lepiej przygotować się na przyjęcie sześciolatków.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Źródło: http://www.men.gov.pl

© Copyright Małochwiej Duży 2012 | Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: admin@malochwiej.pl