Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym

tresc


Artykuły

Comenius

Comenius

 

O programie

Program Comenius jest skierowany do:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
 • szkół określonych przez państwa członkowskie;
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
 • stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
 • osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
 • podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

Cele szczegółowe Programu Comenius:

 • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Kraje uczestniczące:

 • 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania;
 • kraje EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Chorwacja, Turcja;
 • oraz Szwajcaria.

 

Powrót

Comenius

About programme

Comenius is part of the Lifelong Learning Programme. Comenius provides opportunities for schools and colleges to introduce or strengthen the European dimension in their curriculum. The different strands of Comenius are intended to complement each other, and it is perfectly possible to participate in more than one area of activity at the same time.

The Comenius Programme is named after Jan Amos Comenius (1592-1670), often considered the father of modern education. Comenius is aimed at schools, colleges and local authorities across Europe.

Objectives of the LLP:

 • to develop knowledge and understanding among young people and education staff of the diversity of European cultures and languages, and the value of this diversity,
 • to help young people to acquire basic life skills and competencies for their personal development, for future employment and for active European citizenship,
 • contribute to the development of quality lifelong learning and promote high performance, innovation and a European,
 • support the realisation of European area for lifelong learning,
 • help to improve the quality, attractiveness and accessibility of the opportunities for lifelong learning,
 • help promote creativity, competitiveness, employability,
 • contribute to increased participation in lifelong learning by people of all ages,
 • promote language learning and linguistic diversity,
 • support the innovation,
 • reinforce the role of lifelong learning in creating a sense of European citizenship,
 • promote cooperation in quality assurance in all sectors of education,
 • encourage the best use of results, innovative products and progresses and exchange good practice in the fields covered by LLP.
Benefits of Comenius:
 • increase interest in other cultures and countries,
 • increase students knowledge of their own cultural heritage,
 • pupils became more tolerant of other cultures,
 • pupils had improved social skills and self – confidence,
 • pupils showed increased motivation for learning.
 • Comenius Countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia ,Slovenia, Spain, Sweden and other overseas countries and territories (defined by Council Decision 2001/822/EC), Croatia, Turkey, Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland.

 

Powrót

Comenius

Nasze uczestnictwo

Od roku 2009 nasza szkoła uczestniczy w projekcie wielostronnym - Wspólny Festiwal Sztuki i Sportu, w skrócie FAST, w którym oprócz naszej szkoły biorą udział szkoły z Anglii - William Morris School i Hiszpanii - I.E.S.O. Valle Del Henares. Koordynatorem programu w naszej szkole jest nauczyciel języka angielskiego Kazimierz Trzebiński.

Anglia

Szkoła Williama Morrisa jest szkołą dla dzieci Specjalnej Troski w przedziale wiekowym 11-19 lat. W szkole uczy się 139 uczniów. Uczniowie Specjalnej Troski stanowią liczną grupę tych, którzy muszą przystosować się do tzw. głównego nurtu środowiskowego panującego tutaj. Placówka daje możliwość takiego rozwoju zapewniając właściwe otoczenie oraz program zajęć. Uczniowie z niską samooceną mają tu szansę „rozpakować swój bagaż emocjonalny”, a dzieje się to dzięki asocjacjom z trudnościami z nauce, z jakimi się napotykają. Biorąc pod uwagę lokalizację, Szkoła Williama Morrisa leży w dość zubożałej okolicy we wschodniej końcowej części Londynu. Dlatego więc jednym z głównych celów jest udostępnienie uczniom możliwości nauki w przeróżnych formach.

Hiszpania

Szkoła I.E.S.O. Velle del Henaresof Jadraque jest szkołą nową, położoną w wiejskiej okolicy, w prowincji Guadalajara niedaleko Madrytu. Od roku 2003/2004 działa jako szkoła niezależna. W przeszłości była jednostką zależną od szkoły ISE Martin Vazques de Arce of Signuenza. Szkoła jest placówką powszechną, ale nie przygotowuje do egzaminu na poziomie A. W placówce pobiera naukę 160 uczniów w wieku 12-16 lat. Obwód szkoły obejmuje wsie położone w promieniu 50 km od placówki i dlatego dojazd do szkoły zabiera uczniom wiele czasu. Ponieważ duży procent uczniów stanowią imigranci pochodzący głównie z Rumunii, Maroka i z Ameryki Łacińskiej ważną rolę przykłada się do walki przeciwko rasizmowi i ksenofobii. Obecnie w szkole uczy się dwoje uczniów z niskim poziomem inteligencji i dużymi problemami w nauce, z objawami upośledzenia umysłowego.

Polska

Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym jest szkołą dla uczniów w wieku 6-15 lat. Szkoła jest położona w typowej, mało doinwestowanej, wiejskiej okolicy na południowo -wschodnim krańcu Polski. Większość rodziców naszych uczniów pracuje w rolnictwie lub w okolicznych zakładach pracy. W naszej szkole uczymy także młodzież opuszczoną przez swych rodziców, lub której rodzice wyjechali do krajów Unii Europejskiej w poszukiwaniu lepszej pracy. Z wyżej wymienionych powodów szkoła nasza zdecydowała się zaangażować w projekt Comenius. Jesteśmy przekonani, że dodatkowe zajęcia sportowe i z szeroko rozumianej sztuki zwiększą motywację naszych uczniów do pracy nad sobą w celu poprawy osiąganych rezultatów, przyczynią się do zrozumienia innych kultur, a także ułatwią kontakty personalne pomiędzy młodymi ludźmi.

Partnerstwo obejmie zarówno wyjazdy uczniów do szkół, jak i wyjazdy grona nauczycielskiego do wszystkich krajów. Podczas wyjazdów uczniowie prezentują dorobek artystyczny szkoły wykonując tradycyjne, narodowe tańce oraz śpiewając narodowe piosenki. Przewidywany termin zakończenia projektu - 30.06.2012 r.

Relacja z wizyty roboczej w hiszpańskim Jadraque znajduje się w Aktualnościach - >>> Przejdź >>>

 

Powrót

Comenius

Our participation

The Partnership works together to bring together the curriculum areas of The Arts and Sport to create a programme which will develop teaching and learning and in turn thus achievement across all the schools involved and in turn across the whole of each individual school. The schools come from the countries o Poland, Spain,and the UK.

UK

William Morris School is a school for 11-19 year olds with Special Needs. Thera are about 139 students in the school. The Special Needs reflect a huge range in students from those whom have Profound and Multiple Difficulties who for example need changing and feeding through to those who are unable to cope in a mainstream environment and need the more appropriate setting and curriculum that our school provides. Dealing with behavioural issues is also by association with the learning difficulties part of our work as a number of students have low self esteem and often much emotional baggage to unpack. In terms of the local community William Morris is in a relatively deprived area in the east end of London and at William Morris we see it as one of our goals to therefore strive to give our students as many different learning opportunities as we possibly can of which Comenius within the International Dimension would be an exciting and dynamic new one.

Spain

The I.E.S.O.Valle del Henares of Jadraque is located in a rural area of the province of Guadalajara, near Madrid. This is a very new school. It operates as an independent school from 2003-2004, and it previously depended on the IES Martin Vazquez de Arce of Sigüenza. The school is comprehensive but doesn’t offer A-levels. It has about 160 students from 12 to 16 years old. Students come from different villages of up to fifty kilometres around, and for some of them it takes a long time to arrive at the school. The school has a high percentage of immigrant students coming mainly from Romania, Morocco. and Latin America so the school promotes the integration and the fight against racism and xenophobia. Now we have two SEN students, both of them with a low IQ and severe learning problems. The school thinks the Comenius project will be an important opportunity to learn about different cultures and an encouragement for students to improve their skills in music,physical education, ICT and English.

Poland

Zespol Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Malochwieju Duzym is a school for students age 6-15. We are situated in a typical, undercapitalised rural area in the South – East of Poland.Most of the students’ parents are farmers or workers who work on their small farms or in the local factories. In our school we have also students who are left by their parents or whose parents emigrated to other EU countries looking for a better job. Due to the drawbacks which are mentioned above Zespol Nr 4 Gimnazjum i Szkoly Podstawowej w Malochwieju Duzym decided to take part in the Comenius project. We are convinced that the additional activities which include art and sport together will boost our student’s motivation for their self improvement, contribute to understanding other cultures as well as facilitate personal contacts between young people.

The partnership will cover a range of subjects both directly related to activities and to the wider learning experience: The Arts: Music, Dance, Drama; PE; ICT; Different languages including English; Maths Religious Education; Geography, History; Personal Health Social Education and Citizenship . Pupils and staff to gain new insights, understanding and meaning to the term Multi-cultural and also learn more likewise about different religions which will help educate against religious xenophobia. The programme is expected to be finished by the end of June 2012.

 

Powrót

Administrator strony: Andrzej Jasionowski, e-mail: a.jasionowski@poczta.fm
© Wszelkie prawa zastrzeżone | Małochwiej Duży 2012